Stadgar för Åbo Läkarförening r.f.

1 § FÖRENINGENS NAMN, HEMORT OCH PROTOKOLLSPRÅK

Föreningens namn är Åbo Läkarförening r.f., dess hemort Åbo stad och dess protokollspråk är svenska.


2 § FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen syfte är att sammanföra sina medlemmar i medicinsk-vetenskaplig och kollegial anda samt att stöda det svenska språket och den finlandssvenska kulturen inom hälso-och sjukvården.

För att uppnå sitt syfte anordnar föreningen möten och utbildning. Detta kan föreningen göra antingen självständigt eller tillsammans med andra inhemska och utländska föreningar och sammanslutningar. Dessutom kan föreningen ordna evenemang som riktar sig till allmänheten.


3 § MEDLEMMAR

Till ordinarie medlem kan föreningen anta i Finland legitimerad läkare, medicinestuderande, tandläkare och odontologistuderande som hos styrelsen anhållit därom. Dessutom kan föreningen på förslag av föreningens styrelse invälja till ordinarie medlem andra av dess verksamhet förtjänta personer.

Till understödande medlem kan föreningen anta finländskt samfund eller enskild finländsk eller utländsk person.

Till utländsk medlem kan föreningen anta person med utländskt medborgarskap, som till tillämpliga delar uppfyller villkoren för ordinarie medlemskap. Antalet utländska medlemmar får inte överstiga en tredjedel av antalet ordinarie medlemmar.

Ordinarie medlemmar och understödande och utländsk medlemmar godkänns av föreningens möte.

Till hedersmedlem i föreningen kan kallas särskilt förtjänt person som gynnat Åbo Läkarförening och dess syften. Förslag till hedersmedlem bör vara motiverat och undertecknat av två medlemmar samt inlämnat till föreningens möte. Ärendet tas upp till behandling vid följande möte. Minst två tredjedelar (2/3) av föreningens närvarande röstberättiga medlemmar ska vara ense om beslutet.

Erhållna medlemsrättigheter är bestående.


4 § UTTRÄDE UR FÖRENINGEN

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträde till föreningsmötets protokoll.

Föreningens möte kan på framställning av styrelsen utesluta medlem om medlem underlåtit att erlägga medlemsavgift eller om medlem brutit mot heder och god sed på ett sätt som är ägnat att skada föreningens anseende.  


5 § MEDLEMSAVGIFT

Av föreningens medlemmar uppbärs medlemsavgift, vars storlek bestäms vid årsmötet till varje medlemskategorie. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Styrelsen kan på ansökan bevilja enskild medlem nedsättning av medlemsavgift om medlem avtjänar värnplikt eller studerar för läkarexamen.

Ny medlem erlägger medlemsavgift från och med det verksamhetsår som infaller efter beviljande av medlemskap.


6 § FINANSIERING

Föreningen kan emotta donationer och testamenten, anordna insamlingar samt grunda och upprätthålla fonder.


7 § ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls inom november månad. Årsmötet är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat. Om en medlem vill uppta ärende till behandling på årsmötet ska detta anmälas skriftligt till styrelsen minst tre veckor före årsmötet.

Följande ärenden behandlas vid årsmötet.

 1. årsmötets öppnande
 2. val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet. Protokolljusterarna tjänstgör vid behov även som rösträknare.
 3. konstaterande av årsmötets beslutförhet
 4. godkännande av föredragningslistan
 5. behandling och fastställande av föreningens årsberättelse och bokslut.
 6. föredragning av verksamhetsgranskarnas eller revisorernas berättelse samt
 7. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, alternativt beslutande om de åtgärder som föreningens årsberättelse eller verksamhetsgranskarnas eller revisionsberättelse ger upphov till
 8. beslut om antalet styrelsemedlemmar. Val av ordförande, viceordförande, skattmästare, sekreterare samt representant för medicinestuderandena och övriga eventuella styrelsemedlemmarför följande verksamhetsår
 9. val av två verksamhetsgranskare eller revisorer och deras suppleanter
 10. fastställande av medlemsavgiftens storlek
 11. övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling


8 § ORDINARIE OCH EXTRA MÖTEN

Föreningen sammanträder till ordinarie möte enligt styrelsens beslut och till extra möte om minst en tiondel av röstberättiga medlemmarna skriftligen anhållit därom hos styrelsen för visst angivet ärende. Extra möte bör sammankallas inom 45 dygn efter det att anhållan kommit styrelsen tillkänna. Föreningen sammanträder till ordinariemöte minst en gång årligen.


9 § RÖSTRÄTT

Vid föreningens möten han envar ordinarie och hedersmedlem en röst. Vid omröstning besluts ärendena med enkel majoritet utom i de fall som anges i 3 § mom. 4, 14 § och 15 §. Omröstning förrättas med slutna sedlar om minst två medlemmar yrkar därpå. Om rösterna utfaller jämnt, avgör ordförandes röst, utom vid personval, då lottdragning verkställs.


10 § MÖTESKALLELSE

Kallelse till möte sker senast åtta dagar före mötet. Kallelse sker skriftligen till de medlemmar vars adress är känd eller via e-post till de medlemmar vars e-postadress är känd. Dessutom kan styrelsen annonsera om föreningens möten i Finlands läkartidning och i annan tidskrift som styrelsen anser lämplig.


11 § STYRELSEN

Föreningens löpande ärenden handhas av styrelsen som utses av årsmötet. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. I styrelsen ingår 5 ­– 8 medlemmar, vars antal bestäms av årsmötet för ett verksamhetsår i sänder. I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare och representant för medicinestuderandena och 0-3 andra medlemmar. Styrelsemedlemmarna skall vara ordinarie eller hedersmedlemmar. Minst hälften av styrelsemedlemmarna ska vara legitimerade läkare. Styrelsen företräder föreningen, sammankallar till möten och förbereder de ärenden som behandlas vid mötena, förvaltar och sköter föreningens tillgångar, uppgör årsberättelse och upprätthåller förteckning över föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder till möte då kallelse därtill utfärdas av ordföranden eller av två styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Om rösterna vid eventuell omröstning utfaller jämnt, avgör ordförandens röst, utom vid personval, då lottdragning verkställs. En styrelsemedlem kan med full beslutanderätt delta i styrelsemöten även per distans med hjälp av digital kommunikation.  


12 § TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av två styrelsemedlemmar gemensamt, varav en är ordförande eller viceordförande.


13 § FÖRENINGENS RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 31 oktober. Böcker jämte till dem hörande handlingar och verifikat överlämnas därpå inom två veckor till verksamhetsgranskarna eller en vecka till revisorerna. Dessa bör återställa desamma jämte berättelse till styrelsen senast en vecka före årsmötet.


14 § ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

Förslag till ändring av föreningens stadgar ska anmälas skriftligen till styrelsen senast trettio (30) dagar före möte. Sådant förslag skall behandlas vid två för ändamålet sammankallade möten med minst tre veckors mellanrum och, för att bli gällande, vid det första mötet beslutas med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna, och vid det andra mötet bekräftas likaså med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.


15 § UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN         

Beslut om föreningens upplösande fattas på samma sätt som beslut om ändring av föreningens stadgar. Om föreningen upplöses, tillfaller dess egendom Stiftelsen för Åbo Akademi för att befrämja svenskspråkig läkarverksamhet i Finland.


Detta stadgehäfte blev registrerat av Patent och Registerstyrelsen den 22.4.2014