Om Åbo Läkarförening

Åbo Läkarförening r.f. är Finlands äldsta läkarsällskap utanför huvudstaden.  I slutet av oktober år 1858 samlade nämligen provinsialläkaren Johan Fredrik Elfving sina kolleger i Åbo till en kollationering i sitt hem. Förutom värden var hela stadens läkarkår representerad, d.v.s. slottsläkaren Gustaf Daniel Grönlund, stadsläkaren Frans Wilhelm Avellan, lasarettsläkaren Emanuel Indrenius, andre stadsläkaren Berndt Gustaf Hahl och militärläkaren Robert Ek. Den kvällen föddes Åbo Läkarförening.

Den 19.1.1894 daterades föreningens första stadgar. ÅLF bildade en sammanslutning för alla finska läkare bosatta i Åbo och dess omnejd i medicinskt vetenskapligt och kollegialt syfte. Föreningens verksamhet var intensiv. I medeltal avverkades över 15 möten och demonstrationer årligen. Man deltog med pondus i stadens medicinska och sanitära utveckling.

ÅLF var en tvåspråkig förening, åtminstone i teorin, men 1921 delades föreningen. 12 av dess medlemmar bildade en underavdelning av Duodecim i staden som idag går under namnet Turunmaan Duodecim -seura.  År 1922 antog  ÅLF nya stadgar och nu blev protokollspråket uttryckligen svenska.

Vid sitt hundraårsjubileum år 1959 hade föreningen 37 medlemmar.  Sedan dess har medlemsantalet stigit stadigt. År 1980 var medlemsantalet 81 och år 1990 var 116 medlemmar inskrivna. I samband med 150-års jubileumet, som hölls år 2009, kom även föreningen upp i 150 medlemmar. Ett varierande men glädjande antal medicinstuderande vid den helt finskspråkiga medicinska fakulteten i Åbo har under åren sökt sig till föreningen. ÅLF kan därigenom bidra till förkovran i medicinsk svenska, en förkovran som har sitt berättigande inte minst mot bakgrund av den svenskspråkiga befolkningens behov i Åbo med omnejd. Tidvis har föreningen bidragit med fadderortsverksamhet riktad till Afrika.

Kollegial samvaro och gott kamratskap är fortfarande kännetecknande för våra 4-5 årliga sammankomster, vilket var fallet även för över 150 år sedan.

Föreningen har ingen fysisk hemvist, utan kontakterna sker genom styrelsemedlemmarna (se under STYRELSEN).  Mötesplatserna varierar och sker i konferensutrymmen i staden. Mötesplatserna anges i möteskallelserna.

Föreningens konto finns hos Liedon osuuspankki, IBAN: FI2547130010067502. Ordinarie medlemmar årsavgift 25 euro, för studerande är årsavgiften 5 euro.

Verksamhetsberättelser