Årsfest 2020

  • la 21.11.2020 klo 1517
  • Zoom

Årsfesten 2020 ordnas i år via Zoom

Program:

·        Årsmöte med val av styrelse för år 2021

·        Årsfestskål på distans

·        Aktiva forskare inom föreningen presenteras

˚   Ilja Nystrand

˚   Maria Paul-Anttila

·        Efter presentationerna har vi möjlighet till öppen diskussion. Var och en av närvarande medlemmar kunde presentera sig och berätta kort om sitt arbete.Anmäl Er till föreningens sekreterare på

abolakarforening@gmail.com eller genom att svara på detta meddelande.Sista anmälningsdag 19.11.2020 , vänligen se föredragninslistan nedanFöredragningslista vid Åbo Läkarförenings 162:a  årsmöte


Plats: Distansmöte på Zoom

Tid: Lördagen den 21.11.2020 klockan 15.00

Till mötet kallas Åbo Läkarförenings alla medlemmar

Följande ärenden behandlas vid årsmötet. 

1.   Årsmötets öppnande.

2.   Val av ordförande för årsmötet. Val av sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet. Protokolljusterare tjänstgör vid behov även som rösträknare. Vid virtuella mötet måste varje medlem vara synliga med sitt rätta namn (för- och efternamn) samt visa sitt ansikte via webbkameran.

3.   Konstaterande av årsmötets beslutsförhet.

4.   Godkännande av föredragningslistan.

5.   Behandling och fastställande av föreningens årsberättelse och bokslut.

6.   Föredragning av verksamhetsgranskarens berättelse

7.   samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, alternativt beslutande om de åtgärder som föreningens årsberättelse eller verksamhetsgranskarnas eller revisionsberättelse ger upphov till.

8.   Beslut om antalet styrelsemedlemmar. Val av ordförande, viceordförande, skattmästare, sekreterare samt representant för medicinstuderandena och övriga eventuella styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.

9.   Val av verksamhetsgranskare och deras suppleanter.

10.    Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

11.    Övriga ärenden som årsmötet beslutar att uppta till behandling